Statut

Fundacja „Obudzić Zmysły” ustanowiona została aktem notarialnym z dn. 05.09.2014r. za nr. repetytorium 2095/2014 z woli następujących fundatorów:

Aleksandry Olejnik

Tomasza Olejnika

Jacka Bieniasa

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja będzie nosić nazwę Fundacja „Obudzić Zmysły”

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poddębice.

§ 4

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

  1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Fundacja może działać również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
  3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla innych fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych, spółek.
  4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom dotkniętym problemem niepełnosprawności i wykluczenia społecznego, w szczególności dzieciom i młodzieży oraz członkom ich rodzin.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

  1. Podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin poprzez:

a. Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych i szkoleniowo – wychowawczych oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo – rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych osób z niepełnosprawnością;

b. Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych;

c. Tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin;

d. Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej przez Fundację samodzielnie lub wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty;

e. Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących zaburzeń rozwoju i zagadnień pokrewnych;

f. Refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Fundacji oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków organów statutowych Fundacji, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji;

g. Udzielanie zapomóg finansowych osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej i życiowej;

h. Wspieranie finansowo osób fizycznych, zespołów, organizacji i instytucji realizujących programy zgodne z wartościami Fundacji;

i. Wspieranie działań przyczyniających się do upowszechniania i rozwoju kultury;

j. Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin przez Fundację oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;

k. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością;

l. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Fundacji po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń;

m. Prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób z niepełnosprawnością.

n. Organizacja imprez sportowych o charakterze prozdrowotnym min. wydarzenia biegowe, rajdy rowerowe, nordic walking, zawody w pływaniu;

o. Promocja i organizacja wolontariatu;

p. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

q. Organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe cele będą realizowane poprzez współdziałanie z osobami fizycznymi, placówkami służby zdrowia, zakładami pracy, szkolnictwem, organizacjami i instytucjami państwowymi i samorządowymi w Polsce i poza granicami Polski.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów statutowych. Dochód z tej działalności przeznaczany będzie w całości na działalność statutową.

3. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.

a. Działalność odpłatna prowadzona jest w zakresie:

 

– 93.11.Z – Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych;

– 93.19.Z – Działalność związana z promocją imprez sportowych;

– 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

– 79.12.Z – Organizowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych;

– 85.59.B – Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Fundacji;

– 87.30.Z – Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych i szkoleniowo-wychowawczych oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

b. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:

– 79.12.Z – Organizowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych;

– 85.59.B – Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Fundacji;

– 86.90.A – Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

– 88.99.Z – Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;

– 90.01.Z – Wystawianie przedstawień teatralnych i innych przez osoby niepełnosprawne;

– 90.04.Z – Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

– 87.30.Z – Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych i szkoleniowo-wychowawczych oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych osób z niepełnosprawnością;

– 91.01.A – Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących zaburzeń rozwoju i zagadnień pokrewnych;

– 94.99.Z – Udzielanie zapomóg finansowych osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej i życiowej.

ROZDZIAŁ III

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 9

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Zarząd Fundacji

§ 10

Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji tworzą Fundatorzy oraz inne osoby powołane w jej skład przez Fundatora w drodze uchwały.

RADA FUNDACJI

§ 11

W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 6 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.

Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.

Powołanie nowego członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili w drodze uchwały Fundatora.

§ 12

W razie rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji przez jednego lub kilku członków Rady Fundacji, każdy z członków Rady Fundacji może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie jego obowiązków po powołaniu jej w skład w drodze uchwały.

Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:

a. śmierci,

b. rezygnacji,

c. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,

d. odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.

3.  Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:

a. działania na szkodę Fundacji,

b. utraty praw publicznych,

c. utraty zaufania Rady Fundacji.

§ 13

Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić po powołaniu jej nowego składu.

§ 14

Do Rady Fundacji należy:

nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji

§ 15

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność co najmniej jednego Fundatora.

§ 16

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 18

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 19

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili.

§ 20

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.

§ 21

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów.

§ 22

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 23

Do Zarządu Fundacji należy:

reprezentowanie jej na zewnątrz,

opracowywanie rocznego i wieloletniego planu pracy,

sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

zarządzanie nad jej majątkiem,

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji – odpowiada za realizację jej celów statutowych,

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,

występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,

powoływanie kierowników, zatwierdzanie regulaminów.

§ 24

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 1 rok.

§ 27

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 28

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 29 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 6.000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych), z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 30

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 31

Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów,

subwencji osób trzecich,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 32

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 33

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 34

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Fundacja może pobierać częściowe lub całościowe opłaty od uczestników min. imprez sportowych, szkoleń, warsztatów organizowanych przez Fundację.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 35

Fundacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:

a. działalności wydawniczej i poligraficznej,

b. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalności fotograficznej,

c. prowadzenia działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej,

d. prowadzenia działalności szkoleniowej,

e. wychowania przedszkolnego,

f. pozostałych pozaszkolnych form edukacji,

g. działalności w zakresie opieki zdrowotnej, fizjoterapeutycznej i wspomagającej edukację,

h. działalności w zakresie pomocy społecznej,

i. działalności kulturalne j i reklamowej,

j. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 36

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

Zmiany statutu następuje w trybie przewidzianym dla uchwał Zarządu.

§ 38

Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.

Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.