BLOG

PŁEĆ A ASD (autism spectrum disorders)

Statystyki występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu wskazują na znaczącą dysproporcję między diagnozowaną liczbą dziewczynek i chłopców. Stosunek osób płci męskiej do żeńskiej w starszych źródłach wynosi 4:1, natomiast w nowszych badaniach proporcję tę określa się jako 2–2,6:1 (Kim in., 2011; Mattila i in., 2011; Lai i in., 2012; za: Rynkiewicz, Łucka 2015).

Przewaga w ilości zdiagnozowanych chłopców jest szczególnie widoczna, w odniesieniu do grupy osób mieszczących się w granicach normy intelektualnej (Gałkowski, Pisula, 2003). Niska liczba dziewczynek wysoko funkcjonujących z autyzmem, może stanowić dowód na to, że płeć żeńska i związane z nią biologiczno – społeczne uwarunkowania, mogą pełnić ochronną rolę przed ujawnianiem się deficytów typowych dla lżejszej formy ASD. Stosunek osób płci męskiej i żeńskiej, znajdujących się w granicach normy intelektualnej i cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu, może być także źródłem hipotezy o większych zdolnościach kompensacyjnych u kobiet. Przypuszczalnie umiejętności te pozwalają im na lepszą adaptację do środowiska i „maskowanie” trudności związanych z ASD lepiej, niż czynią to mężczyźni. Ta istotna i ciekawa dysproporcja między liczbą kobiet  i mężczyzn z diagnozą ASD prowadzi do wniosku, że płeć – a raczej charakterystyczne dla niej korelaty, takie jak kompetencje społeczne czy hormony mogą mieć swój udział w zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Marta Piasecka

Czym właściwie jest autyzm?

Chwila narodzin dziecka, jego pierwsze kroki i pierwsze ząbki to niezapomniane momenty w życiu każdego rodzica. Wszystko jest w porządku. Dziecko rozwija się z dnia na dzień tak, jak tego pragniemy. ON – autyzm – przychodzi nagle. Niespodziewanie. Burzy rzeczywistość jak klocki, które nasze dziecko właśnie ułożyło w zgrabną całość. I wtedy zaczyna się… druga rzeczywistość, ale już nieco inna.

więcej…

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zasięg występowania autyzmu nie ogranicza się do jednego regionu lub kraju; niepełnosprawność ta jest ogólnoświatowym wyzwaniem wymagającym globalnego działania. Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, pojawiają się w dzieciństwie i nie ustępują przez całe życie. Nasza praca z ludźmi i dla ludzi cierpiących na autyzm nie powinna ograniczać się jedynie do wczesnego wykrywania i leczenia. Powinna ona obejmować różnego rodzaju terapie, plany edukacyjne i inne działania będące wyrazem naszego zrównoważonego, nieprzerwanego zaangażowania.   więcej…

Karta Praw Osób z Autyzmem

Powstała z inicjatywy Porozumienia AUTYZM – POLSKA oraz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, 12 lipca 2013r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Karta nie jest aktem prawnym, którego nieegzekwowanie skutkowałoby sankcjami. Główną jej funkcją jest zwrócenie uwagi na to, że osoby z autyzmem są osobami o specyficznych potrzebach, często różnych od potrzeb innych osób niepełnosprawnych.
więcej…

Są wśród nas…dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, z ADHD, z depresją, z porażeniem mózgowym,
z zespołem Downa i wiele innych…
Czy je znamy? Czy potrafimy zobaczyć? Czy rozumiemy ich trudności? Czy chcemy i potrafimy im pomóc?
Jak rozpoznać, że dziecko jest autystyczne?

więcej…

Możesz pomóc na wiele sposobów!

Zachęcamy do bezpośredniej pomocy finansowej poprzez wpłaty na nasze konto - Santander Bank Polska:
65 1090 2705 0000 0001 4195 4204

a także aktywnego uczestniczenia i współorganizacji wydarzeń inicjowanych przez Fundację.
Sprawdź jak możesz pomóc!