O NAS

Fundacja „Obudzić Zmysły” rozpoczęła swoją działalność na terenie powiatu poddębickiego w dniu 15.09.2014r. z inicjatywy trzech bliskich osób dziecka z niepełnosprawnością tj. jego rodziców i wujka. Mając silną motywacje do działania  postanowiliśmy nieść bezpłatną pomoc terapeutyczną osobom dotkniętym problemem niepełnosprawności i ich rodzinom.

Naszymi podopiecznymi są w tej chwili dzieci z Autyzmem,  Zespołem Aspergera, Zespołem Downa z terenu powiatu poddębickiego. Wierzymy, że oferując im wszechstronną, profesjonalną i systematyczną pomoc przyczynimy się do poprawy funkcjonowania i jakości życia poszkodowanych przez los dzieci oraz ich rodzin.

Jak wspomnieliśmy powstanie Fundacji nie jest przypadkiem, wiedzę na temat potrzeb dzieci dotkniętych niepełnosprawnością  czerpiemy  z własnych doświadczeń.  Podczas kilkuletniej rehabilitacji naszego dziecka w łódzkich ośrodkach, spotykamy wielu opiekunów dzieci niepełnosprawnych z powiatu poddębickiego, którzy nie mają innej alternatywy pomocy dziecku, niż dalekie wyjazdy, co jest bardzo czasochłonne i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Opiekunowie często nie dysponują środkami (finanse, możliwość transportu), które zapewniłyby ich dzieciom intensywną i regularną terapię,   co skutkuje tym, że znacząca liczba dzieci nie może korzystać w optymalnym zakresie z zajęć potrzebnych do stymulowania ich rozwoju.

Nasza droga do sukcesu terapii rozpoczyna się od pierwszych pozyskanych środków z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start”. Dzięki tym środkom rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Budzimy Zmysły- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”. Zainteresowanie i radość rodziców możliwością terapii ich dzieci w miejscu zamieszkania jest ogromna. To cieszy i napełnia chęcią do planowania dalszego

Stworzono ofertę terapeutyczną w wymiarze 100godzin dydaktycznych po 10 godzin dla każdego uczestnika zajęć terapeutycznych.  Oferta w pełni odpowiadała potrzebom dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu powiatu poddębickiego, dla których działania terapeutyczne prowadzone były dotychczas jedynie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności odległości do ośrodków terapeutycznych do Łodzi-45km, Piotrkowa Trybunalskiego-90km oraz Skierniewic-105km, zarówno ze względów finansowych jak i organizacyjnych są niekiedy wręcz niemożliwe do pokonania. Realizując projekt daliśmy możliwość terapii i konsultacji psychologicznej dla dzieci z terenu powiatu poddębickiego, bez konieczności dalekich dojazdów np. dla porównania odległość jedynie 20km. dla Antosia, 15 km dla Antosi i Adama oraz 5 minutowy spacer dla Kuby, Filipa i Huberta.

Rezultaty projektu zostały osiągnięte w 100%. Terapią objęte zostały dzieci w wieku od 3 do 7 lat,  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 7 osób, 2 dzieci z Zespołem Downa i 1 dziecko ze zdiagnozowanym  porażeniem mózgowym. Praca terapeutyczna skupiała się głównie na osiągnięciu poprawy w funkcjonowaniu i zachowaniu dzieci z niepełnosprawnością, poprzez eliminację ich dysfunkcji i ogólnym usprawnianiu.

Terapeuta opierał się na metodach behawioralnych. W zależności od poziomu funkcjonowania  i rodzaju niepełnosprawności stosowane były również metody pracy nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci oraz praca nad samoobsługą  dzieci i ich koncentracją uwagi. W zajęciach uczestniczyli rodzice i opiekunowie, którzy otrzymali szereg wskazówek do dalszej pracy ze swoimi dziećmi.

Istotnym rezultatem jest też integracja rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, bowiem nastąpiła wymiana kontaktów telefonicznych miedzy rodzicami, ustalono również termin spotkania świątecznego dla rodzin na terenie Fundacji, aby kontynuować idee integracji tej społeczności.

Z dniem 30 listopada 2016 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy też pozyskiwać 1% z rozliczenia podatku, który  umożliwi nam to organizację zajęć terapeutycznych dla podopiecznych fundacji.

Możesz pomóc na wiele sposobów!

Zachęcamy do bezpośredniej pomocy finansowej poprzez wpłaty na nasze konto - Santander Bank Polska:
65 1090 2705 0000 0001 4195 4204

a także aktywnego uczestniczenia i współorganizacji wydarzeń inicjowanych przez Fundację.
Sprawdź jak możesz pomóc!