Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które można rozpoznać u dziecka już we wczesnym dzieciństwie (objawy ujawniają się do 3. roku życia dziecka). Charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu mózgu.

Czym się różni zespół Aspergera od autyzmu?

Zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu i jest on jego najłagodniejszą odmianą. Osoby ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera zazwyczaj nie mają problemów z nauką, a ich inteligencja znajduje się w granicach normy.
Ich problemem może być poprawne odczytanie i zrozumienie komunikatów niewerbalnych, dostosowanie się do sytuacji społecznych czy nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Odmiany autyzmu rozpoznawane są podczas diagnozy. Do grupy spektrum autyzmu zalicza się ponadto m.in. autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwojowe.

W jaki sposób diagnozuje się autyzm dziecięcy?

Autyzm diagnozowany jest na podstawie obserwacji zachowań dziecka oraz szczegółowego wywiadu z rodzicami przez grono wyspecjalizowanych osób (psychiatra, pedagog, logopeda, psycholog, pediatra). Kilkugodzinna diagnoza odbywa się zazwyczaj w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych czy też ośrodkach wyspecjalizowanych w zakresie
spektrum autyzmu. Diagnoza przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na szczegółowym wywiadzie z rodzicami, dotyczącym ich obaw i spostrzeżeń. Drugi etap to obserwacja dziecka podczas zabawy, interakcji z rodzicami czy innymi
osobami i wnikliwa, końcowa analiza.

Z jakimi problemami zmaga się osoba autystyczna?

Przede wszystkim są to problemy związane z interakcją i komunikacją społeczną. Zachowanie osób autystycznych charakteryzuje częsta powtarzalność czynności i ruchów całego ciała (manieryzm) oraz sztywne wzorce zachowań. Jednak nasilenie tych zaburzeń może być całkowicie zróżnicowane. Mogą się one wahać od silnych, takich jak unikanie kontaktu
wzrokowego oraz fizycznego, czy też brak rozwoju mowy, po słabsze, np. problemy z rozumieniem emocji i zachowania innych osób.

Jakie są przyczyny autyzmu dziecięcego?

Jak dotąd nie rozpoznano konkretnej przyczyny autyzmu dziecięcego. W dużej mierze mogą mieć na niego wpływ czynniki genetyczne, środowiskowe i inne.

Czy autyzm jest uleczalny?

Jest to zaburzenie trwające całe życie. Poprawa stanu rozwojowego osoby ze spektrum związana jest z czasem zdiagnozowania zaburzenia. Im szybciej pojawi się diagnoza, tym szybciej można podjąć działania związane z
rozpoczęciem terapii. Tylko intensywne, systematyczne i indywidualne terapie oraz wsparcie i pomoc rodziców mogą poprawić stan rozwoju dziecka do stopnia zbliżonego lub równoznacznego z wyleczeniem.

Jakie są metody leczenia autyzmu?

Autyzm nie jest chorobą, a więc nie możemy mówić o jego leczeniu, tylko terapii. W Polsce mamy dostęp do kilkunastu metod terapii dzieci z autyzmem: Metoda Behawioralna, TEACCH, Metoda ESDM, RDI, Metoda Opcji, Model
DIR/Floortime, Metoda 3i. Obecne są również metody wspierające powyższe terapie, tj. np. muzykoterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Metoda Affolter, Handle czy też arteterapia.

Czy można w późniejszym wieku zachorować na autyzm dziecięcy?

Nie jest to możliwe, bowiem objawy autyzmu ujawniają się w okresie wczesnodziecięcym (do trzeciego roku życia). Bardzo rzadko zdarza się, aby pojawiły się one do piątego roku życia.

Jak się komunikować z osobami autystycznymi?
  • Uważaj, aby nie przekazywać takiej osobie nadmiaru bodźców,
  • Daj jej czas na oswojenie się z daną sytuacją, wydarzeniem,
  • Wyraźnie mów o swoich odczuciach,
  • Używaj prostego, zrozumiałego języka,
  • Jeśli osoba autystyczna nie mówi w ogóle, warto zastosować alternatywne metody komunikacji, tj. obrazki, zdjęcia, piktogramy.
Czy to prawda, że autyzm jest częstszy u chłopców?

Tak. Szacuje się, że obecnie diagnozuje się zaburzenia ze spektrum autyzmu u 1 na 100 dzieci. Aż pięciokrotnie częściej dotyka on chłopców niż dziewczynek. Wciąż nie są znane konkretne przyczyny tego zjawiska.